Thursday, March 10, 2011

James' flamingos on islet in Laguna Colorada, Bolivia -- George Steinmetz/Corbis ©