Sunday, November 27, 2011

Stone Statue Road elephants at Ming Xiaoling Mausoleum, Zijin Shan, Nanjing, Jiangsu, China (© Ian Trower/Corbis)